2020-10-09

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce.

Data publikacji strony internetowej: 2016-03-15. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • zdjęcia nie posiadają opisów
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-03. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z pracownikiem mgr Dorotą Smyk, tel. +48 47 711 8160, fax. +48 47 711 8159, e-mail  kppspha@straz.bialystok.pl Tą samą drogą można składać również wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej a także wnosić skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji, zdjęcia itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zlokalizowany jest w Hajnówce przy ulicy 11-go Listopada 4.

 

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontrolne

Budynek składa się z 4 kondygnacji. Do budynku (parter) prowadzi jedno wejście od ul. 11-go Listopada 4 bez ograniczeń progowych, umożliwiające wjazd  wózkiem przy którym umieszczono dzwonek przyzywający  oraz drugie wejście schodami na pierwsze piętro . Osoby korzystające z budynku podlegają weryfikacji przez podoficera dyżurnego. Do załatwienia sprawy osoby niepełnosprawnej zostaje poproszony pracownik odpowiedniej komórki organizacyjnej.

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i windy

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze, W budynku nie ma platformy przy schodowej oraz windy. Istnieje toaleta  dla osób niepełnosprawnych.

 1. Brak pochylni, platformy, informacji głosowych oraz pętli indukcyjnej. W budynku nie ma oznaczeń w Alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 2. Miejsce parkingowe znajduję się na wewnętrznym placu komendy, do którego prowadzi wjazd przez bramę główna – chęć wjazdu należy zgłosić pod nr tel. 47 711 81 60.
 3. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 4. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Dostęp do budynku dla osób niepełnosprawnych  umożliwiony jest w następujący sposób:

 • Osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku:

Chęć wejścia do budynku zgłasza poprzez naciśnięcie dzwonka umieszczonego na bramie wjazdowej na plac komendy przy ulicy 11-go Listopada 4 lub dzwoniąc na następujący numer telefonu: 47 711 81 60.  Służba dyżurna umożliwia wejście/wjazd  na parter  budynku, gdzie w wyznaczonym pokoju  interesant zostaje obsłużony przez osobę  merytoryczną. Po zakończonej wizycie służba dyżurna umożliwia wyjście z budynku.

 • Osoba niewidoma lub niedowidząca

Chęć wejścia do budynku zgłasza poprzez naciśnięcie dzwonka umieszczonego na bramie głównej przy ulicy 11-go Listopada 4 lub dzwoniąc pod następujący numer telefonu: 47 711 81 60. Służba dyżurna umożliwia doprowadzenie danej osoby do odpowiedniej komórki merytorycznej załatwiającej sprawę petenta. Po zakończonej wizycie służba dyżurna odprowadza osobę niewidomą lub niedowidząca na zewnątrz budynku

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się